Psychogeriatria z animacją kulturową (UNS)

ADRESACI:

Studia podyplomowe na kierunku Psychogeriatria z animacją kulturową skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Psychogeriatria z animacją kulturową jest przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychogeriatrii, gerontologii, gerontogogiki z elementami geriatrii i wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do pracy z pacjentami z problemami wieku senioralnego, zarówno w zakresie diagnozy i terapii chorób neurodegeneracyjnych, jak i animacji czasu wolnego. Dzięki wprowadzeniu do oferty kierunku przedmiotów psychomedycznych- Absolwent uzyskuje możliwość pracy w jednostkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w warunkach ambulatoryjnych i hospitalizacyjnych, a także w ośrodkach opiekuńczych i instytucjach sprawujących ambulatoryjną i całodobową opiekę nad seniorami.

Efekty kształcenia: Student potrafi rozpoznać i różnicować zaburzenia psychiczne względem aspektów somatycznych i psychicznych oraz rozumie ich wzajemne korelacje, w zakresie zespołów otępiennych, dysfunkcji neurodegeneracyjnych, zaburzeń osobowości nasilających się w ostatnich fazach życia. Słuchacz nabywa umiejętności pracy z pacjentem przewlekle chorym, a także z innymi specjalistami opieki geriatrycznej i rodziną pacjenta. Słuchacz zapoznaje się z najnowszymi technikami i metodami pracy w zakresie psychologicznej interwencji kryzysowej w pracy z pacjentem chorym długoterminowo, wieku senioralnym. Absolwent nabywa umiejętności umożliwiających efektywną i kreatywną opiekę w czasie wolnym, poprzez kompetencje w zakresie różnych form terapii, w tym terapii zajęciowej i arteterapii.

Kadrę kierunku będą stanowić teoretycy i praktycy-magistrowie Psychologii i doktorzy nauk o wychowaniu fizycznym, psychoterapeuci, psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, lekarze psychiatrzy i inni specjaliści medyczni.

Warunki przyjęcia: tytuł licencjata lub magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 220 godziny (w tym 60 godzin praktyk), 115 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3150 zł (lub 3 raty po 1100 złotych oraz 10 rat po 340 złotych)

METODA ZAJĘĆ:

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia i fizjologia starzenia się

Współpraca psychologa z lekarzem geriatrą

Rehabilitacja neurologiczna i geriatryczna

Psychologiczne aspekty zdrowego stylu życia seniora

Interwencja kryzysowa w pracy z pacjentem geriatrycznym

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Praca z pacjentem cierpiącym na choroby otępienne i neurodegeneracyjne

Terapia procesów poznawczych w pracy z seniorami

Diagnoza i terapia pacjentów z Chorobą Alzheimera

Gerontogogika z terapią zajęciową i elementami arteterapii

Gerontologia z elementami antropologii kulturowej

Konstruowanie planów opieki długoterminowej w zakresie czasu wolnego seniorów w instytucjach opiekuńczych

Aktywizacja osób starszych

Polityka społeczna wobec osób starszych

Współpraca psychologa z rodziną pacjenta

Opieka paliatywna i hospicyjna

Terapia poznawczo-behawioralna z elementami treningu umiejętności samoobsługowych

Podstawy geriatrii z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Instytucje pomocy, rehabilitacji i pielęgnacji osób starszych

Emisja Głosu

Praktyka – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne