Psychogeriatria z animacją kulturową (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe na kierunku Psychogeriatria z animacją kulturową skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Psychogeriatria z animacją kulturową jest przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychogeriatrii, gerontologii, gerontogogiki z elementami geriatrii i wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do pracy z pacjentami z problemami wieku senioralnego, zarówno w zakresie diagnozy i terapii chorób neurodegeneracyjnych, jak i animacji czasu wolnego. Dzięki wprowadzeniu do oferty kierunku przedmiotów psychomedycznych- Absolwent uzyskuje możliwość pracy w jednostkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w warunkach ambulatoryjnych i hospitalizacyjnych, a także w ośrodkach opiekuńczych i instytucjach sprawujących ambulatoryjną i całodobową opiekę nad seniorami.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia i fizjologia starzenia się
Współpraca psychologa z lekarzem geriatrą
Rehabilitacja neurologiczna i geriatryczna
Psychologiczne aspekty zdrowego stylu życia seniora
Interwencja kryzysowa w pracy z pacjentem geriatrycznym
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Praca z pacjentem cierpiącym na choroby otępienne i neurodegeneracyjne
Terapia procesów poznawczych w pracy z seniorami
Diagnoza i terapia pacjentów z Chorobą Alzheimera
Gerontogogika z terapią zajęciową i elementami arteterapii
Gerontologia z elementami antropologii kulturowej
Konstruowanie planów opieki długoterminowej w zakresie czasu wolnego seniorów w instytucjach opiekuńczych
Aktywizacja osób starszych
Polityka społeczna wobec osób starszych
Współpraca psychologa z rodziną pacjenta
Opieka paliatywna i hospicyjna
Terapia poznawczo-behawioralna z elementami treningu umiejętności samoobsługowych
Podstawy geriatrii z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
Instytucje pomocy, rehabilitacji i pielęgnacji osób starszych
Emisja Głosu
Praktyka – 60 godzin

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]