Akademia Psychologa Dziecięcego – Psycholog i pedagog w edukacji elementarnej, włączającej i wczesnoszkolnej (UNS)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe na kierunku Psycholog w edukacji elementarnej, włączającej i wczesnoszkolnej są skierowane do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii. Są to studia doskonalące dla psychologów chcących podjąć prace w różnych instytucjach oświatowych (uwaga – wymagane jest przygotowanie pedagogiczne), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szpitalnictwie – w ramach pedagogiki leczniczej, w szkołach i oddziałach integracyjnych, w ramach pracy terapeuty-cienia, terapeuty wspierającego, nauczania indywidualnego, w ramach pracy psychologa przedszkolnego i szkolnego w klasach 0-3.

CEL

umożliwienie Uczestnikom uzyskania dostępu do najnowszej wiedzy z zakresu pomocy psychologicznej w obszarze pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w ramach tzw. dojrzałości szkolnej, w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i pracy psychologów-rewalidatorów, także poprzez pracę z całym środowiskiem rodzinnym, zarówno w pracy indywidualnej z poszczególnymi członkami rodziny, jak i w ramach terapii grupowej, a przede wszystkim wczesnej interwencji psychologicznej i wspomagania rozwoju dzieci w wieku i przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Absolwent kierunku otrzymuje możliwość zatrudnienia się w różnych ośrodkach oświatowych, w ośrodkach pomocy rodzinie, instytutach rodziny, (ośrodki interwencji kryzysowej, miejskie, powiatowe i gminne ośrodki pomocy socjalnej, domy dziecka, schroniska, stowarzyszenia, fundacje, szpitale, ośrodkach diagnostycznych na potrzeby Sądów).

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 220 godziny, 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł
3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł

METODA ZAJĘĆ:

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Aspekty formalno-prawne w pracy psychologa w przedszkolu i szkole
 • Diagnoza dziecka w warunkach przedszkolnych i szkolnych
 • Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się
 • Dziecko z przewlekłą chorobą somatyczną w przedszkolu i szkole
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna pediatryczna i BHP
 • Podstawy Pedagogiki leczniczej
 • Praca z rodziną w kryzysie więzi
 • Programy profilaktyki zdrowotnej i społecznej w pracy psychologa przedszkolnego i szkolnego
 • Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych jako aspekt pracy psychologa
 • Prowadzenie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych w grupach przedszkolnych
 • Psychologia całościowych zaburzeń rozwoju
 • Psychologia rozwojowa – kryzysy rozwoju psychofizycznego
 • Terapia gabinetowa i tworzenie programów rekreacji psychoruchowej w czasie pozalekcyjnym
 • Trening socjoterapeutyczny w szkole
 • Warsztat Treningu Umiejętności Wychowawczych
 • Współpraca psychologa ze specjalistami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Współpraca z rodziną i poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz rewalidacyjne w placówce oświatowej
 • Zasady i metody pracy z dzieckiem w wymiarze indywidualnym i grupowym
 • Zasady prowadzenia zajęć adaptacyjnych dla dzieci w oddziałach zerowych i rozpoczynających edukację przedszkolną

Poproś o dokumenty rekrutacyjne