Wychowanie do życia w rodzinie (UNS)

ADRESACI:

Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.

Studia nadają kwalifikacje do nauczania WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE .

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć + 60 godzin praktyk

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Socjologia rodziny
Psychologia rodziny
Etyczne i prawne aspekty życia rodzinnego
Okres adolescencji jako etap w rozwoju człowieka – wyzwania, zagrożenia, profilaktyka
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Świat wartości – wprowadzenie do aksjologii
Seksualność człowieka
Płciowość i płodność człowieka
Wybrane aspekty zdrowia prokreacyjnego
Postawy jednostki w grupie
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
Dydaktyka ogólna
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Podstawa programowa a program przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i zapobieganie urazom w środowisku szkolnym
Warsztat pracy nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Praktyka pedagogiczna – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne