Wychowanie do życia w rodzinie (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia skierowane są do osób legitymujących się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia edukacyjne z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. 

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć min. z następujących dziedzin: antropologii, etyki, socjologii, prawa, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych oraz seksuologii oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Poza przygotowaniem merytorycznym studia poszerzają również umiejętności metodyczne.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Socjologia rodziny
Psychologia rodziny
Etyczne i prawne aspekty życia rodzinnego
Okres adolescencji jako etap w rozwoju człowieka – wyzwania, zagrożenia, profilaktyka
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Świat wartości – wprowadzenie do aksjologii


SEMESTR II

Seksualność człowieka
Płciowość i płodność człowieka
Wybrane aspekty zdrowia prokreacyjnego
Postawy jednostki w grupie
Dydaktyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Podstawa programowa a program nauczania – dobór i ocena materiału nauczania
Diagnoza kompetencji – rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej
Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i zapobieganie urazom w środowisku szkolnym


SEMESTR III

Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia i wychowania w obszarze wychowania do życia w rodzinie
Metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Nowoczesne metody pracy dydaktycznej
Warsztat pracy nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Praktyka – 60 godzin

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]