Psychosomatyka i symptomatologia (UNS)

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

Studia podyplomowe na kierunku Psychosomatyka skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu Psychosomatologa.

CEL STUDIÓW

Przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii i wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do pracy z pacjentami z problemami psychosomatycznymi, tzw. somatyzacjami, objawami klinicznymi stresu, lęku, bólu, chorób o podłożu afektywnym. Dzięki wprowadzeniu do oferty kierunku przedmiotów psychomedycznych – Absolwent uzyskuje możliwość pracy w jednostkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w warunkach ambulatoryjnych i hospitalizacyjnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Student potrafi rozpoznać i różnicować zaburzenia psychiczne względem aspektów somatycznych i psychicznych oraz rozumie ich wzajemne korelacje. Słuchacz nabywa umiejętności pracy z pacjentem przewlekle chorym w zakresie możliwości jakie dają różne nurty i szkoły psychoterapii.

Słuchacz zapoznaje się z najnowszymi technikami i metodami pracy w zakresie psychologicznej interwencji kryzysowej w pracy z pacjentem chorym długoterminowo, a także nabywa umiejętności współpracy z zespołem specjalistów i rodziną chorego.

KADRA

teoretycy i praktycy-magistrowie Psychologii i doktorzy nauk o wychowaniu fizycznym, psychoterapeuci, psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, lekarze psychiatrzy i inni specjaliści medyczni.

WARUNKI PRZYJĘCIA

tytuł licencjata lub magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych.


ZAKRES TEMATYCZNY

Biologiczne podstawy zachowania
Neurobiologia z elementami neurodydaktyki
Mechanizmy emocjonalne w zaburzeniach psychosomatycznych
Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu nurtów psychoterapeutycznych
Objawy somatyczne i bólowe a zdrowie psychiczne
Interwencja psychologiczna w kryzysie egzystencjalnym
Funkcje seksualne, nawyki żywieniowe i styl życia człowieka a zdrowie psychiczne i somatyczne
Rola czynników psychosomatycznych w chorobach przewlekłych
Techniki relaksacyjne
Znaczenie nowych metod terapeutycznych w zaburzeniach psychosomatycznych, (mindfullness, psychogenealogia, arteterapia, joga)
Poradnictwo psychologiczne w medycynie
Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Cena studiów: 4 900 zł + 100 zł opłata wpisowa

Poproś o dokumenty rekrutacyjne