Psychologia uzależnień (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu.

Studia skierowane są do nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, lekarzy, kuratorów, terapeutów oraz wszystkich tych, którzy chcą zgłębić tematykę używania, nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy o substancjach psychoaktywnych oraz uzależnieniach behawioralnych. Istotnym założeniem autorów jest praktyczny charakter studiów oraz przewaga zajęć o charakterze warsztatowym. Najważniejsze obszary tematyczne to:
Wiedza na temat legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych oraz teoretycznych koncepcji uzależnień
Skuteczne działania profilaktyczne oraz formy pomocy terapeutycznej i prawnej
Społeczne, biologiczne i psychologiczne funkcjonowanie osób zażywających substancje psychoaktywne
Rozwój osobistych kompetencji związanych z kontaktem z osobą uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem, w tym m.in.:
• nauka motywowania
• podnoszenie kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności pomagania
• interweniowanie w kryzysie

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 202 godziny, 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł
4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł)

METODA ZAJĘĆ:

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Teoretyczne koncepcje uzależnienia
Uzależnienia behawioralne
Rodzina z problemem uzależnienia
Legalne i nielegalne substancje psychoaktywne
Profilaktyka uzależnień od narkotyków i alkoholu
Formy pomocy osobom uzależnionym oraz podstawy prawne i etyczne
Alkohol- geneza uzależnienia, formy pomocy i terapia

Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób uzależnionych
Choroby zakaźne występujące u osób stosujących środki odurzające
Współwystępujące zaburzenia psychiczne- podstawy psychopatologii
Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień
Relacje społeczne a uzależnienie

Kompetencje osobiste
Warsztat interpersonalny
Podstawowe umiejętności pomagania
Dialog Motywujący w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
Interwencja w kryzysie

Poproś o dokumenty rekrutacyjne