Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych wykorzystaniem koncepcji i metod psychologii społecznej w działaniach na rzecz rozwoju organizacji. Program dostosowany został do potrzeb kadry kierowniczej i osób pragnących doskonalić posiadane kompetencje i nabywać nowe.
CEL
celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami stojącymi przed rozwijającymi się organizacjami, a więc wyposażenie ich w takie kompetencje jak:
• diagnozowanie problemów i rozumienie procesów organizacyjnych,
• wspieranie rozwoju pracowników,
• wszechstronne wspomaganie grup i zespołów zadaniowych,
• projektowanie i wprowadzanie zmian w organizacji.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 220 godziny, 35 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł
4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Coaching, Mentoring i Action Learning
Diagnozowanie organizacji
Dynamika grup i zespołów ludzkich
Innowacyjność w organizacji
Organizacja ucząca się
Praktyka szkolenia i doradztwa
Przywództwo
Psychologia ogólna
Psychologia społeczna
Psychologia zarządzania
Strategiczne problemy rozwoju organizacji
Techniki twórczego myślenia
Zarządzanie stresem
Zarządzanie zmianą

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl

Poproś o dokumenty rekrutacyjne