Psychologia sądowa z interwencją kryzysową i psychotraumatologią (UNS)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności związane z psychologią sądową, pomocą psychopedagogiczną i interwencją kryzysową.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

Opłata rekrutacyjna – 100 zł
4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł)

METODA ZAJĘĆ:

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Choroba zagrażająca życiu jako sytuacja traumatyczna
Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji
Interwencja kryzysowa – pierwsza pomoc psychologiczna i inne działania w sytuacjach nagłych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia
Kazuistyka opiniodawcza
Metodyka ekspertyzy sądowej
Podstawy interwencji kryzysowej
Podstawy kryminalistyki z elementami suicydologii
Podstawy mediacji i negocjacji
Podstawy pomocy psychopedagogicznej
Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
Podstawy prawa karnego
Podstawy psychologii sądowej
Podstawy psychoprofilaktyki z elementami profilaktyki społecznej
Podstawy psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych – diagnoza i terapia psychologiczna
Podstawy treningu komunikacji interpersonalnej i asertywności
Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości
Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i od substancji
Profilaktyka niedostosowania społecznego z elementami prewencji samobójstw
Psychopatologia – autodestruktywność, zaburzenia akfektywne
Wybrane patologie społeczne
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
Wybrane zagadnienia z kryminologii i wiktymologii
Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego
Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy

Poproś o dokumenty rekrutacyjne