Psychosomatyka

Studia podyplomowe na kierunku Psychosomatyka skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu Psychosomatologa.

CEL STUDIÓW

Przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii i wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do pracy z pacjentami z problemami psychosomatycznymi, tzw. somatyzacjami, objawami klinicznymi stresu, lęku, bólu, chorób o podłożu afektywnym. Dzięki wprowadzeniu do oferty kierunku przedmiotów psychomedycznych – Absolwent uzyskuje możliwość pracy w jednostkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w warunkach ambulatoryjnych i hospitalizacyjnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Student potrafi rozpoznać i różnicować zaburzenia psychiczne względem aspektów somatycznych i psychicznych oraz rozumie ich wzajemne korelacje. Słuchacz nabywa umiejętności pracy z pacjentem przewlekle chorym w zakresie możliwości jakie dają różne nurty i szkoły psychoterapii.

Słuchacz zapoznaje się z najnowszymi technikami i metodami pracy w zakresie psychologicznej interwencji kryzysowej w pracy z pacjentem chorym długoterminowo, a także nabywa umiejętności współpracy z zespołem specjalistów i rodziną chorego.

KADRA

teoretycy i praktycy-magistrowie Psychologii i doktorzy nauk o wychowaniu fizycznym, psychoterapeuci, psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, lekarze psychiatrzy i inni specjaliści medyczni.

WARUNKI PRZYJĘCIA

tytuł licencjata lub magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych.


ZAKRES TEMATYCZNY

Narzędzia diagnostyczne w pracy psychologa. Etyka Zawodu.
Diagnoza i terapia psychologiczna w warunkach hospitalizacji
Diagnoza i terapia psychologiczna par z elementami mediacji rodzinnych
Diagnoza i terapia zaburzeń depresyjnych i lękowych
Podstawy diagnozy i terapii neuropsychologicznej
Podstawy diagnozy i terapii psychogeriatrycznej
Diagnoza i terapia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania
Diagnoza zaburzeń osobowości
Diagnoza i terapia zaburzeń snu
Diagnoza i terapia osób dorosłych ze spektrum autyzmu
Metody projekcyjne w psychologii
Podstawy diagnozy i terapii psychoseksuologicznej
Współpraca psychologa z rodziną pacjenta, specjalistami i instytucjami pomocowymi

Cena studiów: 4 900 zł + 100 zł opłata wpisowa

Poproś o dokumenty rekrutacyjne