Diagnoza i Terapia psychologiczna osób dorosłych (WSHE)

Studia doskonalące w 100% online – praca na platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna osób dorosłych skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii. Ich ukończenie nadaje uprawnienia do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego w placówkach ochrony zdrowia, a także instytucjach pomocowych dla dorosłych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 190 godzin, 38 punktów ECTS

CEL STUDIÓW

jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych psychologicznych metod i narzędzi diagnostycznych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych wymiarach funkcjonowania osób dorosłych, w określonych rolach społecznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Słuchacz potrafi wybrać i dostosować daną metodę i narzędzie diagnostyczne do aktualnych potrzeb i prezentowanych dysfunkcji pacjenta. Potrafi pokierować całym procesem terapeutycznym w oparciu o współpracę z różnymi specjalistami oraz zaproponować krótkoterminowe i interwencyjne metody terapeutyczne wraz opracowaniem dla pacjenta opinii o jego stanie zdrowia i zaleceń.

KADRA

Teoretycy i praktycy-magistrowie Psychologii i oraz nauk pedagogicznych, psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, arteterapeuci i terapeuci zajęciowi na co dzień pracujący z pacjentami dorosłymi o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

WARUNKI PRZYJĘCIA

tytuł licencjata lub magistra psychologii

ZAKRES TEMATYCZNY

Narzędzia diagnostyczne w pracy psychologa. Etyka Zawodu.
Diagnoza i terapia psychologiczna w warunkach hospitalizacji
Diagnoza i terapia psychologiczna par z elementami mediacji rodzinnych
Diagnoza i terapia zaburzeń depresyjnych i lękowych
Podstawy diagnozy i terapii neuropsychologicznej
Podstawy diagnozy i terapii psychogeriatrycznej
Diagnoza i terapia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania
Diagnoza zaburzeń osobowości
Diagnoza i terapia zaburzeń snu
Diagnoza i terapia osób dorosłych ze spektrum autyzmu
Metody projekcyjne w psychologii
Podstawy diagnozy i terapii psychoseksuologicznej
Współpraca psychologa z rodziną pacjenta, specjalistami i instytucjami pomocowymi

Cena studiów: 3 900 zł + 100 zł opłata wpisowa

kontakt: psychologia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne