Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży (WSHE)

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii.

Ich ukończenie nadaje uprawnienia do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego w placówkach ochrony zdrowia, a także instytucjach pomocowych i oświatowych dla dzieci.

CEL STUDIÓW

Przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychosomatyki i przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych metod i narzędzi diagnostycznych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz oświacie, w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych wymiarach funkcjonowania dzieci i młodzieży.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Słuchacz potrafi wybrać i dostosować daną metodę i narzędzie diagnostyczne do aktualnych potrzeb i prezentowanych dysfunkcji pacjenta i zgłaszanych przez rodzinę trudności. Potrafi pokierować całym procesem terapeutycznym w oparciu o współpracę z różnymi specjalistami oraz zaproponować krótkoterminowe i interwencyjne metody terapeutyczne wraz opracowaniem dla pacjenta opinii o jego stanie zdrowia i zaleceń.

KADRA

Teoretycy i praktycy-magistrowie Psychologii i oraz nauk pedagogicznych, psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

WARUNKI PRZYJĘCIA

tytuł licencjata lub magistra psychologii z uprawnieniami pedagogicznymi

ZAKRES TEMATYCZNY

Diagnoza psychologiczna małego dziecka z elementami wczesnego wspomagania rozwoju – opiniowanie, tworzenie programów terapeutycznych
Diagnoza i terapia spektrum autyzmu w gabinecie psychologa
Diagnoza i terapia psychologiczna dziecka maltretowanego i molestowanego seksualnie z elementami seksuologii klinicznej
Diagnoza i terapia psychologiczna nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci i młodzieży
Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży
Diagnoza dojrzałości szkolnej
Diagnoza lateralizacji
Diagnoza i terapia małej motoryki u dzieci
Podstawy diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się
Diagnoza i terapia rozwoju intelektu i funkcji poznawczych u dzieci
Diagnoza psychologiczna dziecka metodami projekcyjnymi. Aspekt etyczny zawodu.
Podstawy diagnozy i terapii neuropsychologicznej dziecka
Współpraca psychologa z opiekunami pacjenta, instytucjami oświatowymi i pomocowymi

Cena studiów: 3 900 zł + 100 zł opłata wpisowa

kontakt: psychologia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne