Handel zagraniczny (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Studia adresowane do absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych handlem zagranicznym.

Celem Podyplomowych Studiów Handlu Zagranicznego jest kształcenie pracowników dla przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową z zagranicą, spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz firm konsultingowych. Zdobyta w czasie studiów wiedza umożliwi absolwentom wykonywanie analiz rynków zagranicznych, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów handlowych z partnerami zagranicznymi, marketing i promocję produktów na rynkach eksportowych, realizację transakcji w handlu zagranicznym oraz wybór optymalnych form jej finansowania i rozliczeń. Studia stanowią kompendium wiedzy, która ułatwi absolwentom: rozumienie specyficznych uwarunkowań wpływających na kontakty z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi; poznanie technik handlu zagranicznego; zdobycie umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych; wybór optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa sposobów rozliczeń z partnerami zagranicznymi; poznanie zasad i metod analizy rynków zagranicznych doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów marketingu na rynkach zagranicznych

CZAS TRWANIA:

Studia trwają dwa semestry- 180 godzin 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

czesne: 4 900 zł (możliwość rozłożenia na raty)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy ekonomii
Współczesne międzynarodowe stosunki gospodarcze
Badania koniunktury i analiza rynków zagranicznych
Zagadnienia prawne w handlu zagranicznym
Marketing międzynarodowy
Finanse przedsiębiorstwa i rozliczenia międzynarodowe
Ubezpieczenia w obrotach zagranicznych
Transakcje handlu zagranicznego
Logistyka i transport w handlu zagranicznym
Negocjacje

Poproś o dokumenty rekrutacyjne