Metodyka pracy kuratora sądowego – studia doskonalące 2 sem. (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Jak zostać kuratorem sądowym?

Chcąc zostać kuratorem sądowym zawodowym należy spełnić poniższe warunki:

Chcąc zostać kuratorem sądowym zawodowym należy spełnić poniższe warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie
  • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • być nieskazitelnego charakteru
  • być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego
  • ukończyć wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub prawnych
  • odbyć aplikację kuratorską
  • zdać egzamin kuratorski

Aplikacje kuratorskie można odbywać w placówkach sądu okręgowego. Należy wówczas dostarczyć do prezesa danego sądu następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na aplikację, życiorys i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu poświadczający ukończenie wymaganych studiów, informację z Krajowego Rejestru Karnego, świadectwo zdrowia.

Aplikacja kuratorska trwa 12 miesięcy, podczas których kandydat na kuratora zapoznaje się z zasadami funkcjonowania i działalnością sądu, zakładów penitencjarnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-terapeutycznych, poznaje zasady pracy kuratora sądowego, jego zadania, metody pracy, sposoby resocjalizacji. Dodatkowo bierze udział w rozprawach sądowych, naradach dla kuratorów sądowych, współpracuje z placówkami resocjalizacyjnymi czy wychowawczymi. Aplikant przez cały okres nauki podlega opiece patrona, którym jest kurator zawodowy. Nadzoruje on pracę aplikanta i wyznacza plan przebiegu aplikacji.

Egzamin kuratorski odbywa się w ostatnim miesiącu trwania aplikacji i składa się z części pisemnej oraz ustnej. W części pisemnej należy opracować analizę akt sprawy i przygotować stosowny wniosek procesowy lub inne pismo, którego przygotowanie należy do zadań kuratora sądowego.

Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z pierwszej części egzaminu mogą przystąpić do następnego etapu. W części ustnej sprawdzana jest znajomość metodyki pracy kuratora sądowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, przepisów prawnych dotyczących działalności kuratorów sądowych oraz innych wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu kuratora sądowego.

CZAS TRWANIA:

Studia dwa trzy semestry – 20 godzin zajęć

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 900 zł (lub 3 raty po 1 450 zł lub 10 rat po 450 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia kliniczna z psychopatologią
Patologie społeczne
Pedagogika resocjalizacyjna
Polityka społeczna i instytucje wsparcia społecznego
Status i uprawnienia kuratora sądowego
Diagnoza w pracy kuratora sądowego
Metodyka wychowania resocjalizującego
Trening interpersonalny i mediacja
Profilaktyka i terapia uzależnień
Metodyka rozmów diagnostycznych i wspierających
Reagowanie w sytuacjach kryzysowych
Warsztat pracy kuratora sądowego – zapobieganie wypaleniu zawodowemu
Ochrona danych osobowych w pracy kuratora sądowego

Prawne aspekty działaności kuratora rodzinnego i sądowego
Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej
Władza rodzicielska i jej ograniczenia
Nadzór kuratora sądowego i metody pracy w nadzorze
Metody pracy w ośrodkach kuratorskich
Dokumentacja w pracy kuratora sądowego

Poproś o dokumenty rekrutacyjne