Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie lub inżynierskie (licencjat) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.Studia nadają kwalifikacje do nauczania plastyki na wszystkich poziomach kształcenia.

Studia pod merytoryczną opieką Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 450 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna (120 godzin)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.    

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia uczenia się dzieci
Podstawy dydaktyki
Psychologia rozwojowa i osobowości
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

Podstawy wiedzy o muzyce
Psychopedagogika twórczości
Metodyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII
Metodyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII
Podstawy wiedzy o sztuce
Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
Nowoczesne techniki nauczania muzyki
Instrumenty szkolne
Podstawy dyrygowania
Metody i formy muzykoterapii
Metody i formy arteterapii (plastyka)
Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
Emisja głosu w śpiewie

Praktyka – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne