Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie lub inżynierskie (licencjat) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Studia nadają kwalifikacje do nauczania plastyki i muzyki w szkole podstawowej.

Studia pod merytoryczną opieką Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 400 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna (120 godzin)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.    

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji


Podstawy wiedzy o muzyce
Psychopedagogika twórczości
Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII
Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII
Podstawy wiedzy o sztuce
Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
Nowoczesne techniki nauczania muzyki
Instrumenty szkolne
Podstawy dyrygowania
Metody i formy muzykoterapii
Metody i formy arteterapii (plastyka)
Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
Emisja głosu w śpiewie
Praktyka – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne