NAUCZYCIEL MATEMATYKI i INFORMATYKI (CH SGM)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną COLLEGIUM HUMANUM – Szkoła Główna Menedżerska.
Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 585 godzin zajęć  

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

czesne: 6 900 zł (lub 3 raty po 2 400 zł lub 10 rat po 750 zł)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ: Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.  

ZAKRES TEMATYCZNY:

Dydaktyka matematyki
Metodyka matematyki
Kryteria doboru treści nauczania, układ treści nauczania. Budowa i zawartość podstawy programowej z matematyki na poszczególnych etapach edukacyjnych
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Formy i środki aktywizacji ucznia w procesie kształcenia matematycznego
Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu matematyki
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa z elementami dydaktyki
Geometria z elementami dydaktyki
Logika
Analiza matematyczna
Arytmetyka i algebra z elementami dydaktyki
Emisja głosu
Programy użytkowe
Bezpieczeństwo w środowisku technicznym i ruchu drogowym
Budowa stron internetowych
Elementy grafiki komputerowej
Komunikatory, systemy wideokonferencyjne i portale społecznościowe
Metodyka informatyki
Dydaktyka informatyki
Metody edukacji interaktywnej
Bazy danych
Nowoczesne technologie informacyjne
Podstawy programowania
Praca metodą projektu
Ochrona danych i praw własności intelektualnej
Projektowanie komputacyjne
Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
Systemy operacyjne
Praktyka pedagogiczna (Matematyka) – 60 godzin
Praktyka pedagogiczna (Informatyka) – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne