EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA (CH SGM)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną COLLEGIUM HUMANUM SZKOŁY GŁÓWNEJ MENEDŻERSKIEJ w Warszawie

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia nadają kwalifikacje do nauczania w klasach I – III szkół podstawowych oraz realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry –405 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 900 zł (lub 3 raty po 1 450 zł lub 10 rat po 450 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju
Edukacja środowiskowa i społeczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pedagogika wczesnoszkolna
Metodyka nauczania j.polskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka nauczania matematyki w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka wychowania przedszkolnego
Edukacja zdrowotna i metodyka wychowania fizycznego w pedagogice wieku dziecięcego
Literatura dla dzieci
Elementy logopedii
Metodyka nauczania muzyki
Metodyka nauczania techniki
Techniki dramy w wychowaniu
Metodyka nauczania plastyki
Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna wieku dziecięcego
Formy współpracy z rodzicami
Podstawy nauki o języku
Metody początkowej nauki czytania i pisania
Umiejętności wychowawcze
Gry i zabawy umysłowe w edukacji dziecka

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole
Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Teoretyczne podstawy wychowania
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela

PRAKTYKA

Poproś o dokumenty rekrutacyjne