NAUCZYCIEL BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)

ADRESACI:

Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania BHP we wszystkich typach szkół.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 380 godzin zajęć 

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet. .  

ZAKRES TEMATYCZNY:

Wprowadzenie do zagadnień BHP
Regulacje prawne z zakresu BHP
Psychologia pracy
Psychologia nauczania i uczenia się
Socjologia pracy
Analiza ocen zagrożeń zawodowych i wypadkowych
Ochrona przeciwpożarowa
Systemy zarządzania BHP w organizacjach
Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej
Dydaktyka ogólna
Ocena i usuwanie skutków wypadku
Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki w pracy
Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP
Zadania i uprawnienia służby BHP – metodyka pracy służb BHP
Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
Metody pracy służby BHP
Metodyka nauczania BHP
Podstawy przedsiębiorczości w zakresie BHP
Ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania BHP
Technologie informacyjne i nowoczesne media
Praktyka zawodowa

Poproś o dokumenty rekrutacyjne