NAUCZYCIEL MATEMATYKI (UNS)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

czesne: 3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.  

ZAKRES TEMATYCZNY:

Analiza matematyczna
Logika
Geometria z elementami dydaktyki
Formy i środki aktywizacji ucznia w procesie kształcenia matematycznego
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa z elementami dydaktyki
Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu matematyki
Arytmetyka i algebra z elementami dydaktyki
Metodyka matematyki
Kryteria doboru treści nauczania, układ treści nauczania. Budowa i zawartość podstawy programowej z matematyki na poszczególnych etapach edukacyjnych
Dydaktyka matematyki
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Emisja głosu
Praktyka pedagogiczna – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne