Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie elektryczno-budowlanym (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 600 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)
oraz
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty
Montaż konstrukcji budowlanych
Wykonywanie robót murarskich, tynkarskich, zbrojarskicj i betoniarskich
Emisja i higiena głosu
Organizacja i kontrolowanie robót budwlanych
Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela przedmiotow zawodowych
Technologie informacyjne w kształceniu zawodowym
Rysunek techniczny
Dokumentacja techniczna
Materiałoznawstwo
Instalacje elektryczne
Podstawy automatyki i robotyki
Praktyka pedagogiczna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne