NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ELEKTRYCZNO- BUDOWLANYM

ADRESACI:

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 600 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty
Montaż konstrukcji budowlanych
Wykonywanie robót murarskich, tynkarskich, zbrojarskicj i betoniarskich
Emisja i higiena głosu
Organizacja i kontrolowanie robót budwlanych
Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela przedmiotow zawodowych
Technologie informacyjne w kształceniu zawodowym
Rysunek techniczny
Dokumentacja techniczna
Materiałoznawstwo
Instalacje elektryczne
Podstawy automatyki i robotyki
Praktyka pedagogiczna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne