Asystent rodziny (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.

Na studia podyplomowe ASYSTENT RODZINY zapraszamy osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

Cel studiów:

– nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku asystenta rodziny
– przygotowanie osób do roli zawodowej asystenta rodziny
– poznanie praw i obowiązków asystenta rodziny
– poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i patologicznymi
– nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania pomocy i wsparcia członkom rodziny
– rozwój osobisty – świadomość siebie i umiejętność samooceny
Program studiów jest zgodny z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ASYSTENT RODZINY.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 230- godzin, 38 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.   

ZAKRES TEMATYCZNY:


Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy.
Elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej.
Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zadania i uprawnienia asystenta rodziny.
Etyka pracy asystenta rodziny
Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny.
Komunikacja interpersonalna
Metodyka pracy asystenta
Definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy
Analiza potrzeb i problemów rodziny
Sporządzanie planu pracy z rodziną
Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
Problematyka mediacji w rodzinie
Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;
Edukacja zdrowotna
Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
Pielęgnacja niemowląt i dzieci
Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
Zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną- praktyka – 30 godz.

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail: studia@edusfera.edu.pl
Formularz rekrutacyjny na studia podyplomowe . Pobierz

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne