Executive Master of Business Administration (MBA) (CH)

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu.

Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomowych Executive MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.


Executive MBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.


Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie Executive MBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study.


Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają spełnienie kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 60 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 500 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
1 wpłata roczna 9 900 zł

2 wpłaty półroczne 5 200 zł
4 wpłaty kwartalne 2 750 zł

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Marketing

Zarządzanie mieniem państwowym

Ład korporacyjny

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie projektami

Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi

Public Relations, Social Media i Brand Management

Etyka biznesu i CSR

Ekonomia menedżerska

Przywództwo i mentoring w biznesie

Prawo gospodarcze

Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych

Negocjacje i komunikowanie w biznesie

Etykieta i savoir vivre w biznesie

Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich mieniem państwowym

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
  • Curriculum Vitae (CV musi zawierać klauzulę “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”)
  • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl
Formularz rekrutacyjny na studia podyplomowe – Pobierz

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne