PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie.

Studia skierowane są do nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, lekarzy, kuratorów, terapeutów oraz wszystkich tych, którzy chcą zgłębić tematykę używania, nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy o substancjach psychoaktywnych oraz uzależnieniach behawioralnych. Istotnym założeniem autorów jest praktyczny charakter studiów oraz przewaga zajęć o charakterze warsztatowym. Najważniejsze obszary tematyczne to:
Wiedza na temat legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych oraz teoretycznych koncepcji uzależnień
Skuteczne działania profilaktyczne oraz formy pomocy terapeutycznej i prawnej
Społeczne, biologiczne i psychologiczne funkcjonowanie osób zażywających substancje psychoaktywne
Rozwój osobistych kompetencji związanych z kontaktem z osobą uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem, w tym m.in.:
• nauka motywowania
• podnoszenie kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności pomagania
• interweniowanie w kryzysie

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 202 godziny, 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.   

ZAKRES TEMATYCZNY:


Teoretyczne koncepcje uzależnienia
Uzależnienia behawioralne
Rodzina z problemem uzależnienia
Legalne i nielegalne substancje psychoaktywne
Profilaktyka uzależnień od narkotyków i alkoholu
Formy pomocy osobom uzależnionym oraz podstawy prawne i etyczne
Alkohol- geneza uzależnienia, formy pomocy i terapia

Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób uzależnionych
Choroby zakaźne występujące u osób stosujących środki odurzające
Współwystępujące zaburzenia psychiczne- podstawy psychopatologii
Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień
Relacje społeczne a uzależnienie

Kompetencje osobiste
Warsztat interpersonalny
Podstawowe umiejętności pomagania
Dialog Motywujący w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
Interwencja w kryzysie

Poproś o dokumenty rekrutacyjne