Ochrona środowiska (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie.

Studia są kierowane do:
• pracowników zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego w jednostkach samorządu terytorialnego,
• pracowników różnych instytucji i zakładów pracy związanych z oceną stanu środowiska i jego ochrony (ochrona wód i gleby, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa i inne).
• absolwentów szkół wyższych wszystkich typów zajmujących się zawodowo ekologią, ochroną przyrody i ochroną środowiska

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjata, inżyniera lub magistra).

CZAS TRWANIA:

Studia trwają  dwa semestry (230 godzin, 42 ECTS).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

• Ekonomia w ochronie środowiska
• Zarządzanie środowiskiem
• Metodyka sporządzania raportu z oceny oddziaływania na środowisko
• Ochrona wód i gleby
• Gospodarka odpadami i technologie utylizacji odpadów
• Ochrona powietrza i technologie oczyszczania gazów
• Bezpieczeństwo systemów środowiskowych i technicznych
• Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
• Metodyka opracowania pozwolenia zintegrowanego i wniosków o pozwolenia sektorowe w zakresie emisji zanieczyszczeń, poboru wody i zrzutu ścieków

• Zarządzanie zasobami ludzkimi

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne