Pedagogika leczniczo-terapeutyczna (UNS)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną UCZELNI NAUK SPOŁECZNYCH w Łodzi.

Studia adresowane są dla nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.
UWAGA:
Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki leczniczej, do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu, pracy z osobami chorymi oraz ich rodzinami.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 630 godzin zajęć (w tym 180 godzin praktyk)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Medyczne podstawy pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
Psychologiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej
Diagnostyka psychopedagogiczna

SEMESTR II

Zasady i formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową
Istota, przyczyny i postępowanie w wybranych chorobach dzieci i młodzieży w aspekcie biomedycznym i psychospołecznym
Metody wspomagania i terapii w wybranych chorobach dzieci i młodzieży
Wczesna interwencja
Poradnictwo rehabilitacyjne
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
Edukacja włączająca ucznia z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową
Pedeutologia z deontologią
Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową

SEMESTR III

Specyfika kształcenia dzieci i młodzieży w podmiotach leczniczych
Metody i programy i formy terapii z uczniem z chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową
Nowoczesne technologie w edukacji uczniów przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową
Aktywizacja osób w podeszłym wieku z podmiotach leczniczych i terapeutycznych
Organizacja środowiska edukacyjno-terapeutycznego i warsztat pracy nauczyciela

Praktyka – 180 godzin.

Poproś o dokumenty rekrutacyjne