Pedagogika leczniczo-terapeutyczna (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia adresowane są dla nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.
UWAGA:
Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki leczniczej, do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu, pracy z osobami chorymi oraz ich rodzinami.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Medyczne podstawy pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
Psychologiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej
Diagnostyka psychopedagogiczna


SEMESTR II

Zasady i formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową
Istota, przyczyny i postępowanie w wybranych chorobach dzieci i młodzieży w aspekcie biomedycznym i psychospołecznym
Metody wspomagania i terapii w wybranych chorobach dzieci i młodzieży
Wczesna interwencja
Poradnictwo rehabilitacyjne
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
Edukacja włączająca ucznia z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową
Pedeutologia z deontologią
Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową


SEMESTR III

Specyfika kształcenia dzieci i młodzieży w podmiotach leczniczych
Metody i programy i formy terapii z uczniem z chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową
Nowoczesne technologie w edukacji uczniów przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową
Aktywizacja osób w podeszłym wieku z podmiotach leczniczych i terapeutycznych
Organizacja środowiska edukacyjno-terapeutycznego i warsztat pracy nauczyciela

Praktyka – 180 godzin.

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

 
 

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]