Pedagogika leczniczo-terapeutyczna (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia adresowane są dla nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.
UWAGA:
Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki leczniczej, do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu, pracy z osobami chorymi oraz ich rodzinami.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

UWAGA: NIE JEST WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE INNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
Medyczne podstawy pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
Psychologiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej
Diagnostyka psychopedagogiczna


SEMESTR II

Zasady i formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową
Istota, przyczyny i postępowanie w wybranych chorobach dzieci i młodzieży w aspekcie biomedycznym i psychospołecznym
Metody wspomagania i terapii w wybranych chorobach dzieci i młodzieży
Wczesna interwencja
Poradnictwo rehabilitacyjne
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
Edukacja włączająca ucznia z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową
Pedeutologia z deontologią
Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową


SEMESTR III

Specyfika kształcenia dzieci i młodzieży w podmiotach leczniczych
Metody i programy i formy terapii z uczniem z chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową
Nowoczesne technologie w edukacji uczniów przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową
Aktywizacja osób w podeszłym wieku z podmiotach leczniczych i terapeutycznych
Organizacja środowiska edukacyjno-terapeutycznego i warsztat pracy nauczyciela

Praktyka – 180 godzin.

Łączna liczba godzin - 630 (130h wykładów + 320h ćwiczeń + 180h praktyk)
60 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w 3 ratachPłatność w 10 ratach
Cena zwykła obowiązująca od 21.10.20213600 złotych3900 złotych3900 złotych
Cena promocyjna3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Cena promocyjna ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Cena promocyjna ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

 
 

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]