Pedagogika lecznicza

ADRESACI:

Studia adresowane są dla nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.
UWAGA:
Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki leczniczej, do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu, pracy z osobami chorymi oraz ich rodzinami.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 500 godzin zajęć (w tym praktyka)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia rozwojowa
Psychologia kliniczna z psychopatologią
Pedagogika specjalna
Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
Psychologiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej
Diagnostyka psychopedagogiczna
Podstawowe regulacje prawne rehabilitacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i leczniczej
Komunikacja interpersonalna-interakcje społeczne
Metody wspierania rodziny dziecka chorego
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Choroby przewlekłe – typologia i klasyfikacja
Psychospołeczne problemy dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
Psychosomatyczne i psychopatologiczne zależności w przebiegu choroby i rozwoju dziecka
Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób z chorobą przewlekłą
Dydaktyka specjalna
Istota, przyczyny i postępowanie w wybranych chorobach dzieci i młodzieży w aspekcie biomedycznym i psychospołecznym
Nauczyciel wychowawca w podmiocie leczniczym
Hospitalizacja w życiu dziecka z chorobą somatyczną
Wczesna interwencja wobec dzieci z chorobą somatyczną i niepełnosrpawnością ruchową
Metody i formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową
Organizacja środowiska edukacyjno-terapeutycznego i warsztat pracy nauczyciela
Aktywizacja osób w podeszłym wieku z podmiotach lecznicznych i terapeutycznych
Poradnictwo rehabilitacyjne w procesie kreowania kariery osób z chorobami przewlekłymi
Praktyki (120 godzin) – hospitacje m.in. w szkołach specjalnych, hospicjum dziecięcym, szpitalach oraz ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym

Poproś o dokumenty rekrutacyjne