Zarządzanie w ochronie zdrowia (CH)

ADRESACI:
Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia zagłębiają się w tematykę ochrony zdrowia

CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 250 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 900 zł (lub 3 raty po 1 450 zł lub 10 rat po 450 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Systemy organizacji ochrony zdrowia
Podstawy prawne działalności
w zakresie opieki zdrowotnej
Nadzór sanitarno – epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem
Podstawy organizacji
i zarządzania w instytucjach
Strategia zarządzania
i planowania w jednostkach ochrony zdrowia. Zarządzanie strategiczne
Strategie kontraktowania świadczeń medycznych
Systemy informacyjne
i informatyczne oraz ich zastosowanie w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia
Systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia
Marketing usług medycznych
Zarządzanie jakością w placówkach ochrony zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
i motywowanie pracowników
Biznesplan dla zakładu opieki zdrowotnej
Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
Podstawy rachunkowości
w jednostkach ochrony zdrowia
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej
w zarządzaniu jednostkami
ochrony zdrowia
Prawo pracy
Public Relations w ochronie zdrowia
Praktyki

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne