Zarządzanie w ochronie zdrowia

ADRESACI:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia zagłębiają się w tematykę ochrony zdrowia

CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 250 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Systemy organizacji ochrony zdrowia
Podstawy prawne działalności
w zakresie opieki zdrowotnej
Nadzór sanitarno – epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem
Podstawy organizacji
i zarządzania w instytucjach
Strategia zarządzania
i planowania w jednostkach ochrony zdrowia. Zarządzanie strategiczne
Strategie kontraktowania świadczeń medycznych
Systemy informacyjne
i informatyczne oraz ich zastosowanie w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia
Systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia
Marketing usług medycznych
Zarządzanie jakością w placówkach ochrony zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
i motywowanie pracowników
Biznesplan dla zakładu opieki zdrowotnej
Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
Podstawy rachunkowości
w jednostkach ochrony zdrowia
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej
w zarządzaniu jednostkami
ochrony zdrowia
Prawo pracy
Public Relations w ochronie zdrowia
Praktyki

Poproś o dokumenty rekrutacyjne