Nauczyciel PLASTYKI (UNS)

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie lub inżynierskie (licencjat) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania plastyki na wszystkich poziomach kształcenia.
Studia pod merytoryczną opieką Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 450 godzin zajęć (w tym 60 godzin praktyki pedagogicznej)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia ogólna z elementami psychologii rozwojowej
Pedagogika etapów edukacyjnych
Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
Podstawy wiedzy o sztuce
Psychopedagogika twórczości
Warsztat pracy i awans zawodowy nauczyciela
Dydaktyka ogólna
Technologie informacyjne i nowoczesne media
Edukacja przez sztukę – metodyka
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w obszarze edukacji plastycznej
Projekty edukacji twórczej
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do wszystkich etapów edukacyjnych
Podstawa programowa kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz projektowanie i realizacja procesu kształcenia w zakresie plastyki
Metodyka plastyki
Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne