PSYCHOLOGIA SĄDOWA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ I PSYCHOTRAUMATOLOGIĄ

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności związane z psychologią sądową, pomocą psychopedagogiczną i interwencją kryzysową.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
2. Wybrane zagadnienia z kryminologii i wiktymologii
3. Podstawy psychoprofilaktyki z elementami profilaktyki społecznej
4. Podstawy psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych – diagnoza i terapia psychologiczna
5. Podstawy interwencji kryzysowej
6. Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji
7. Podstawy pomocy psychopedagogicznej
8. Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji
9. Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości
10. Podstawy mediacji i negocjacji
11. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
12. Podstawy prawa karnego
13. Wybrane patologie społeczne
14. Podstawy kryminalistyki z elementami suicydologii
15. Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego
16. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i od substancji
17. Profilaktyka niedostosowania społecznego z elementami prewencji samobójstw
18. Podstawy treningu komunikacji interpersonalnej i asertywności
19. Kazuistyka opiniodawcza
20. Metodyka ekspertyzy sądowej
21. Podstawy psychologii sądowej
22. Psychopatologia – autodestruktywność, zaburzenia akfektywne
23. Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy
24. Choroba zagrażająca życiu jako sytuacja traumatyczna
25. Interwencja kryzysowa – pierwsza pomoc psychologiczna i inne działania w sytuacjach nagłych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia

Poproś o dokumenty rekrutacyjne