Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności związane z pomocą psychopedagogiczną osobom przewlekle chorych.

 
CZAS TRWANIA:
Studia trwają  dwa semestry, studia doskonalące.
 
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna

 
METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

 
ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Wiedza o emocjach a psychofizyczne funkcjonowanie człowieka
2. Podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka
3. Trening asertywności i komunikacji interpresonalnej z elementami zarządzania konfliktem
4. Podstawy diagnozy i terapii psychopedagogicznej
5. Dobrostan psychiczny – zdrowie a choroba
6. Terapia w promocji zdrowia psychicznego i pomocy emocjonalnej
7. Trening uważności – mindfulness i autogenny
8. Teoretyczne podstawy psychopatologii zaburzeń
9. Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia
10. Trening radzenia sobie z emocjami i stresem
11. Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego w budowaniu adekwatnej samooceny
12. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pomocy emocjonalnej
13. Nowoczesne metody terapeutyczno – rehabilitacyjne w pracy z osobami z zaburzeniami
14. Psychologia opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi
15. Narzędzia, techniki, umiejętności coachingowe w pracy z pacjentem
16. Metodyka pracy z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym
17. Podstawy psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail: studia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne