Technik teleinformatyk (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 610 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
Emisja i higiena głosu
Rachunek kosztów działalności gospodarczej
Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Elektrotechnika i elektronika
Technika cyfrowa
Systemy komutacyjne
Konfiguracja systemów komutacyjnych
Montaż i użytkowanie systemów transmisji danych
Systemy transmisji danych
Sieci komputerowe
Konfiguracja urządzeń sieciowych
Administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi
Rysunek techniczny
Pomiary elektryczne i elektroniczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Systemy komputerowe
Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne