EDUKACJA ELEMENTARNA – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwenci studiów wyższych muszą legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

Słuchacze są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Sprawnie posługują się warsztatem diagnostycznym i metodycznym, potrafią wykryć i nazwać problem dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające rozwój, a także rozwijać w procesie kształcenia indywidualne możliwości dziecka.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

  • placówkach wychowania przedszkolnego,
  • szkołach – na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego,
  • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
  • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
  • oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze działań edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry –550 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Psychologia rozwojowa i osobowości
2. Diagnostyka psychopedagogiczna
3. Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
4. Psychologiczne uwarunkowania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
5. Pedagogika przedszkolna
6. Pedagogika wczesnoszkolna
7. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i poziomu osiągnięć
8. Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i odpowiedzialność prawna nauczyciela/szkoły
9. Planowanie, organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
10. Dydaktyka ogólna
11. Współczesne teorie, koncepcje i nurty edukacyjne
12. Projektowanie i ewaluacja działań edukacyjnych
13. Nowe trendy w edukacji
14. Warsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela
15. Metodyka wychowania przedszkolnego
16. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
17. Elementy diagnozy i metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
18. Integracja treści kształcenia w praktyce szkolnej
19. Metodyka edukacji językowej, polonistycznej
20. Metodyka edukacji matematycznej
21. Metodyka edukacji zdrowotnej i fizycznej
22. Metodyka edukacji muzycznej
23. Metodyka edukacji plastycznej
24. Metodyka edukacji środowiskowej (przyrodniczej i społecznej)
25. Metodyka zajęć technicznych i komputerowych
26. Pedagogika zabawy
27. Technologie informacyjne i nowoczesne media w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
28. Emisja i higiena głosu
29. Praktyka pedagogiczna(150 godzin- po 75 w przedszkolu i szkole podstawowej)

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

WhatsApp WhatsApp us