ETYKA i FILOZOFIA

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie (lub studia 1 stopnia) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania ETYKI i FILOZOFII na wszystkich poziomach kształcenia.
 CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 445 godzin zajęć +praktyka pedagogiczna
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

 METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.

Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
Wprowadzenie do filozofii
Podstawy etyki
Kultura logiczna
Elementy historii filozofii
Wybrane problemy filozofii
Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej
Bioetyka i etyka życia osobistego
Etyka społeczna i polityczna
Etyka w nauce i technice – nowe wyzwania
Etyka środowiskowa
Etyka zawodowa
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
Dydaktyka filozofii i etyki
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Podstawa programowa a program nauczania filozofii i etyki
Metodyka nauczania filozofii i etyki
Kompetencje informatyczne i medialne w praktyce edukacyjnej
Analiza i interpretacja tektów źródłowych
Warsztat pracy nauczyciela filozofii i etyki
Praktyka – 60 h

Poproś o dokumenty rekrutacyjne