JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (CH SGM)

ADRESACI:
Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.
Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.
Uwaga: 
Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza – od 1 września 2015 r. – obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego. W konsekwencji wprowadzono okres przejściowy (do 31 sierpnia 2020 r.) do uzyskania przez nauczycieli przedszkoli (osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach) wymaganych kwalifikacji do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.
W przypadku języka angielskiego kwalifikacje potwierdzają zdane z odpowiednimi wynikami takie egzaminy, jak First Certyficate in English (FCE), Cambridge Assesment English (CEA) czy International English Language Testing System (IELTS).
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 480 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

czesne: 3 900 zł (lub 3 raty po 1 145 zł lub 10 rat po 450 zł)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
Teorie uczenia się i nauczania języków obcych
Różnice indywidualne w procesie uczenia się języków obcych
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
Emisja i higiena głosu
Kompetencje i warsztat pracy nauczyciela języka obcego
Dydaktyka ogólna
Podstawy dydaktyki języka obcego
Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
Dobór i ocena materiału nauczania
Nowoczesne technologie informatyczne
Rozwijanie i integracja poszczególnych sprawności językowych (dzieci/uczniów)
Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia oraz praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Planowanie, wdrażanie i ewaluacja działań w obszarze edukacji językowej
Metodyka edukacji językowej w wychowaniu przedszkolnym
Metodyka edukacji językowej w kształceniu zintegrowanym
Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego
Praktyka

Cel studiów podyplomowych: przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenia absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej.
Słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami – Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity – obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1207) 
zgodnie z § 11 ust. 4
Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I−III szkół podstawowych posiada również osoba,
1.
która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I−III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2,
2.
a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia,
3.
i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Poproś o dokumenty rekrutacyjne