JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

ADRESACI:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego. Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.
Uwaga: Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza – od 1 września 2015 r. – obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego. W konsekwencji wprowadzono okres przejściowy (do 31 sierpnia 2020 r.) do uzyskania przez nauczycieli przedszkoli (osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach) wymaganych kwalifikacji do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.
W przypadku języka angielskiego kwalifikacje potwierdzają zdane z odpowiednimi wynikami takie egzaminy, jak First Certyficate in English (FCE), Cambridge Assesment English (CEA) czy International English Language Testing System (IELTS).
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 480 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
Umiejętność czytania ze zrozumieniem
Znajomość struktur gramatycznych
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
Sprawność pisania( poziom elementarny)
Metodyka nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Fonetyka – przykładowe techniki
Kształtowanie sprawności mówienia
Środki audiowizualne w nauczaniu j. angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
Praktyka

Psychologia rozwojowa i osobowości
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela

 

Poproś o dokumenty rekrutacyjne