NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

ADRESACI:

Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.

Studia nadają kwalifikacje do nauczania WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE .

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Socjologia rodziny
Psychologia rodziny
Etyczne i prawne aspekty życia rodzinnego
Okres adolescencji jako etap w rozwoju człowieka – wyzwania, zagrożenia, profilaktyka
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Świat wartości – wprowadzenie do aksjologii
Seksualność człowieka
Płciowość i płodność człowieka
Wybrane aspekty zdrowia prokreacyjnego
Postawy jednostki w grupie
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
Dydaktyka ogólna
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Podstawa programowa a program przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i zapobieganie urazom w środowisku szkolnym
Warsztat pracy nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne