Wychowanie do życia w rodzinie (WSHE)

ADRESACI:

Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.

Studia nadają kwalifikacje do nauczania WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE .

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 620 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Przemiany rodziny na przełomie XX i XXI wieku
Funkcje współczesnej rodziny
Etyka życia rodzinnego
Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
Komunikacja w rodzinie
Wprowadzenie do seksuologii
Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia
Zagadnienia biomedyki
Zagadnienia seksuologiczne
Formy pomocy w rodzinie
Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej
Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej
Trening skutecznej komunikacji i asertywności

Praktyka pedagogiczna – 120 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne