Dysleksja – diagnoza i terapia (WSHE)

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatne do pracy diagnostyczno-terapeutycznej z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 250 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

2 650 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

ZAKRES TEMATYCZNY:
  • Psychologiczne podstawy dysleksji rozwojowej
  • Teoretyczne podstawy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
  • Medyczne podstawy dysleksji rozwojowej
  • Ryzyko dysleksji – rozpoznanie i wczesna pomoc
  • Diagnoza dysleksji rozwojowej
  • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (klasy zintegrowane, w starszym wieku szkolnym)
  • Metody stosowane w terapii ucznia z dysleksją rozwojową
  • Podstawy prawne opieki nad uczniem dyslektycznym. Ocenianie. Klasyfikowanie. Promowanie.
  • Związek zaburzeń mowy z dysleksją rozwojową
  • Etyka zawodu nauczyciela

Poproś o dokumenty rekrutacyjne