DYSLEKSJA-DIAGNOZA I TERAPIA

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatne do pracy diagnostyczno-terapeutycznej z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 250 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

2 650 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:
  • Psychologiczne podstawy dysleksji rozwojowej
  • Teoretyczne podstawy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
  • Medyczne podstawy dysleksji rozwojowej
  • Ryzyko dysleksji – rozpoznanie i wczesna pomoc
  • Diagnoza dysleksji rozwojowej
  • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (klasy zintegrowane, w starszym wieku szkolnym)
  • Metody stosowane w terapii ucznia z dysleksją rozwojową
  • Podstawy prawne opieki nad uczniem dyslektycznym. Ocenianie. Klasyfikowanie. Promowanie.
  • Związek zaburzeń mowy z dysleksją rozwojową
  • Etyka zawodu nauczyciela

Poproś o dokumenty rekrutacyjne