LOGOPEDIA – 4 semestry

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności nadające pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (praca z dziećmi i dorosłymi).

CZAS TRWANIA:
Studia trwają cztery semestry – 600 godzin zajęć (w tym 120 godzin praktyk)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 500 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

podczas studiów poruszane będą miedzy innymi zagadnienia

Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
Wstęp do logopedii i organizacji opieki logopedycznej
Rozwój mowy i języka dziecka
Psychologia rozwojowa i kliniczna
Elementy integracji sensorycznej w rozwijaniu sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka
Metodyka postępowania logopedycznego
Warsztat pracy logopedy
Surdologopedia
Afazja i dysfazja
Audiologia
Trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
Wczesna interwencja logopedyczna
Logorytmika, emisja i higiena głosu
Fonetyka i fonologia języka polskiego dla logopedów
Nauka o semantyce, składni i morfologii języka polskiego dla logopedów
Kultura języka polskiego
Technika mowy
Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji (dyslalia)
Komunikacja alternatywna
Diagnoza i terapia dyzartrii
Neuropsychologia i neuropsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
Typologia zaburzeń mowy
Diagnoza i terapia jąkających się
Diagnoza i terapia upośledzonych umysłowo
Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego, narządów głosu, mowy i słuchu
Foniatria
Diagnoza i terapia zaburzeń anatomiczno-funkcjonalnych (dysglosja)
Psychiatria i neurologia dziecięca
Neurologia z elementami geriatrii
Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne