JĘZYK POLSKI

ADRESACI:
Studia podyplomowe na kierunku Język polski skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski.  Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty.  Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.  Absolwent studiów Język polski otrzymuje kwalifikacje do nauczania języka polskiego szkole podstawowej i szkołach średnich.
Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 435 godzin zajęć (w tym 60 godzin praktyki pedagogicznej)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Gramatyka języka polskiego
Historia języka polskiego
Ortografia i interpunkcja
Komunikacja językowa i kultura języka
Metodyka języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Poetyka i analiza dzieła literackiego
Literatura powszechna
Literatura renesansu, baroku i oświecenia z analizą tekstów literackich
Literatura romantyzmu i pozytywizmu z analizą tekstów literackich
Literatura Młodej Polski i XX w. z analizą tekstów literackich
Literatura dla dzieci i młodzieży
Tekst literacki w szkole – analiza i interpretacja
Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu
Wiedza o kulturze współczesnej
Psychologiczne podstawy procesów uczenia się
Dydaktyka w szkole
Psychologia rozwojowa i osobowości
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Komunikacja interpersonalna i interakcje społeczne
Etyka zawodu nauczyciela
Podstawy diagnozy pedagogicznej

Praktyka (60 godzin)

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz