JĘZYK POLSKI

ADRESACI:
Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski.  Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty.  Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.  Absolwent studiów Język polski otrzymuje kwalifikacje do nauczania języka polskiego szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach średnich.
Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł)

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Gramatyka języka polskiego
Historia języka polskiego
Kultura jezyka polskiego z praktyczną stylistyką
Metodyka języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Poetyka i analiza dzieła literackiego
Literatura powszechna
Literatura renesansu, baroku i Oświecenia z analizą tekstów literackich
Literatura romantyzmu i pozytywizmu z analizą tekstów litrackich
Literatura Młodej Polski i XX w, z anaizą tekstów literackich
Literatura dla dzieci i młodzieży
Tekst literacki w szkole – analiza i interpretacja
Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu
Wiedza o kulturze współczesnej

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole
Psychologia rozwojowa i osobowości
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela
Podstawy diagnozy pedagogicznej

Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz