NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (WOS) – UNS

ADRESACI:
Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie wyższe (1. lub 2. stopnia) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 390 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Współczesna myśl polityczna
Społeczeństwo obywatelskie
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
Metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie
Ustrój polityczny Rzeczpospolitej Polskiej
System polityczno-administracyjny w Polsce
Demokracja – mechanizmy, problemy, zagrożenia
Historia integracji europejskiej
Elementy prawa karnego
Elementy prawa konstytucyjnego
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie
Stosunki międzynarodowe i problemy współczesnego świata
Prawa człowieka w Polsce i na świecie
Wybrane aspekty systemu prawnego w Polsce
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
Metody edukacji interaktywnej
Podstawy prawa administracyjnego
Polityka gospodarcza
Prawo finansowe i finanse publiczne
Systemy polityczne współczesnego świata
Wybrane zagadnienia mikro- i makroekonomii
Praktyka pedagogiczna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz