NAUCZYCIEL TECHNIKI i ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

ADRESACI:

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia przygotowują i dają uprawnienia do nauczania przedmiotu technika na wszystkich poziomach kształcenia.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 405 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Środowisko techniczne człowieka – podstawy teoretyczne
Postęp techniczny – wartości i zagrożenia
Bezpieczeństwo w środowisku technicznym i ruchu drogowym
Wychowanie komunikacyjne
Podstawy ratownictwa i pomocy przedmedycznej
Dietetyka
Rysunek techniczny i dokumentacja techniczna
Nauka o materiałach
Technika a ochrona środowiska /segregacja, przetwarzanie, gospodarowanie surowcami wtórnymi/
Emisja głosu
Nowoczesne technologie informacyjne
Grafika inżynierska
Podstawy mechatroniki
Metody aktywizujące w nauczaniu
Urządzenia techniczne używane w domu i bezpieczne z nich korzystanie
Dydaktyka techniki
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Praktyka pedagogiczna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz