NAUCZYCIEL PRZYRODY – (UNS)

ADRESACI:
Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania PRZYRODY we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 400 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Człowiek i środowisko przyrodnicze i antopogeniczne
Organizmy w środowisku
Chemia w życiu codziennym
Podstawowe zjawiska fizyczne
Nauki o Ziemi
Komunikacja interpersonalna
Dydaktyka ogólna
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia
Ekologia
Ochrona środowiska
Warsztat pracy nauczyciela przyrody
Integracja międzyprzedmiotowa
Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu przyrody
Metody aktywizujące w nauczaniu przyrody
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów
Metodyka przyrody
Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i zapobieganie urazom
Metodyka szkolnych zajęć terenowych
Metodologia badań i eksperymentów szkolnych
Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz