EDUKACJA MUZYCZNA I PLASTYCZNA W SZKOLE

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania  muzyki i plastyki we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 640 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy wiedzy o muzyce
Psychopedagogika twórczości
Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Metodyka nauczania plastyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Podstawy wiedzy o sztuce
Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
Metodyka nauczania historii muzyki
Metodyka nauczania historii sztuk
Nowoczesne techniki nauczania muzyki
Instrumenty szkolne
Podstawy dyrygowania
Metody i formy arteterapii (muzyka)
Metody i formy arteterapii (plastyka)
Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
Emisja głosu w śpiewie

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole
Psychologia rozwojowa i osobowości
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela

Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz