NAUCZYCIEL HISTORII

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie (studia 1. lub 2. stopnia) oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania HISTORII we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 400 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Metodologia historii i historia historiografii
Podstawy analizy i interpretacji źródeł historycznych
Historia Polski-średniowiecze
Historia Polski – XVI, XVII, XVIII wiek
Historia Polski XIX w. do 1914
Historia Polski XX wieku
Historia starożytna
Średniowieczna Europa – historia, społeczeństwo i kultura
Historia powszechna – XVI,XII,XVIII w.
Historia powszechna XIX w. do 1914
Historia powszechna XX wieku
Historia integracji europejskiej
Dydaktyka historii
Metodyka nauczania historii na wszystkich etapach edukacyjnych
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Interaktywne metody edukacji
Technologie informatyczne
Emisja i higiena głosu
Praktyka pedagogiczna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz