NAUCZYCIEL GEOGRAFII

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania GEOGRAFII we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 400 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Astronomiczne podstawy geografii
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Dydaktyka przedmiotowa na poszczególnych etapach edukacyjnych
Geografia regionalna Polski
Geografia regionalna świata
Metodyka krajoznawstwa i szkolnych zajęć terenowych
Emisja głosu
Geografia fizyczna
Geografia społeczno – ekonomiczna
Podstawy geologii
Biogeografia z gleboznawstwem i geografia gleb
Kartografia i topografia
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych
Metody aktywizujące w nauczaniu geografii
Metodyka przyrody
Podstawy kształtowania i ochrony środowiska
Metodyka nauczania geografii
Metodyka nauczania ochrony środowiska
Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu przyrody i geografii
Praktyka pedagogiczna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz