NAUCZYCIEL FIZYKI

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania FIZYKI we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 400 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Wybrane zagadnienia astronomii
Elektryczność i magnetyzm
Fizyka klasyczna
Wprowadzenie do fizyki
Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu fizyki
Mechanika teoretyczna
Elektrodynamika i optyka
Matematyka
Podstawy fizyki kwantowej
Dydaktyka fizyki
Metodyka nauczania fizyki na wszystkich etapach edukacyjnych
Termodynamika
Metody problemowe/aktywizujące w nauczaniu fizyki
Ćwiczenia rachunkowe
Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Praktyka pedagogiczna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz