NAUCZYCIEL BIOLOGII

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania BIOLOGII we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 370 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Anatomia i fizjologia organizmu człowieka
Podstawy biologii organizmów zwierzęcych
Podstawy biologii organizmów roślinnych
Metodyka nauczania biologii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Podstawy mikrobiologii
Immunologia
Podstawy genetyki i biotechnologii
Edukacja zdrowotna
Edukacja środowiskowa
Podstawy ewolucjonizmu
Ekologia i ochrona środowiska
Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku

Psychologia uczenia się dzieci
Dydaktyka w szkole
Psychologia rozwojowa i osobowości
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela
Podstawy diagnozy pedagogicznej

Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz